Generalforsamling Ryom Karate – 2.6.2019

Referat
Referent: Elisabeth N. Hübener

1. Bestyrelsens beretning

Siden seneste generalforsamling er vi flyttet til nye lokaler, brugt oceaner af tid og penge på renovering af vores lokaler og vi har sagt farvel til vores sensei. Vi vidste fra starten at dette ikke ville blive nemt, at vi ville få udfordringer og at vi ville være tvunget til at trække mere og mere på en masse mennesker. Og det har som regel en pris. Sæsonen har dog bragt en masse positivt. Klubben har udviklet sig, er vokset og har været (og er) en fantastisk karateklub. Vi har lige sluttet en graduering af med nye brune bælter og det er vi om nogen super stolt af! Økonomien var ikke stabil og vi måtte navigerer for at få trådene til at nå sammen. Det er således på sin plads at takke Anne Birgitte (kasserer) for en fantastisk indsats igennem hele sæsonen.

2. Chefinstruktørens beretning

Som allerede nævnt har klubben nu produceret flere brune bælter, som forhåbentligt inden for de kommende år bliver til sorte bælter. Det er ultimativt vores mål at producere sorte bælter og vi er godt på vej. Flere har deltaget ved fællestræning og ved Bob Nash seminar og jeg har ydermere genstartet sin udvikling hos Wado Berkeley, som er daglig drevet af Judith og Desmond, henholdsvis 5. og 6. dan samt overordnet Bob Nash 7. dan. Endvidere er jeg indstillet til Shodan i starten af august i Vancouver, hvilket betyder, at klubben formodentlig har sin egen uddannede shodan allerede i august 2019.

3. Årsregnskab 2018

Vi kommer ud af 2018 med et pænt overskud.

Da der i regnskabet var nogle uafklarede sager og fejlposteringer, som kunne føres år tilbage, valgte vi, på opfordring af generalforsamlingens valgte revisor, at få rettet og gennemgået regnskabet af en ekstern revisor. Således er der skabt gennemsigtighed og overskuelighed i regnskabet.

Klubbens afgåede kasserer har brugt megen energi i at inddrive kortsigtet gæld, således fremstår denne post som værende lav, desværre har vi dog være nødsaget til tilskrive noget debitorgæld som tab.
Klubben har en verserende sag omkring husleje med tidligere ejer. Dette står nu som gæld.

Endvidere indeholder gældsposten også lån som medlemmer har ydet til klubben i en periode med lav likviditet.

Udgiften til regnskabsystem er relativ højt i forhold til klubbens størrelse. Lars undersøger om Conventus er udviklet til at kunne udfylder vores behov, da dette er noget billigere.

Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen. Lars kontakter afgåede kasserer for godkendelse.

4. Budget for 2019

Der sker ikke ændringer i kontingent størrelsen, dog undersøger Lars om det er muligt at lave en betalingsløsning hvor medlemmer kan vælge at betale for 1⁄4, 1⁄2 eller 1/1 år af gangen.

Budgettet lægger op til at der kommer flere medlemmer, hvilket betyder at der skal arbejdes med markedsføring og rekruttering.
Vi håber på at kunne få sponseret flyers.

Der forventes ikke udgifter til udstyr, vedligehold m.m.
Der er i budgettet ikke afsat penge til varme, men da det er urealistisk er resultatet med plads til varmefaktura.
Dog arbejdes der på en løsning på varmeproblemet, bestyrelsen arbejder videre med dette.

Se vedlagte budgetter.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag –

6. Valg af bestyrelsen

Anne Birgitte og Christian udtræder af bestyrelsen. Anette Jæger Normark træder ind.

Lars og Ivo er ikke på valg.
Der ønskes forældre til junior og puslingemedlemmer i bestyrelsen og følgende forslag blev givet:
Rikke H
Josefines mor
Asgers forældre.

Bestyrelsen tager kontakt til ovenstående for at kunne supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer sig i nærmeste fremtid.
7. Valg af revisor

Elisabeth ønsker ikke at genopstille.
Fremover vil revisionen blive varetaget af en ekstern og statsautoriseret revisor. Vi har fremover tilknyttet Martin R. Andersen, som har erfaring i foreningsrevision.

8. Instruktører

Der vil ske en omlægning af instruktørerne på de forskellige hold, således at Christian udtræder som instruktør på puslingehold men fortsætter med træning af junior/ voksen.
Puslinge varetages fremover af de nye brunbælter.

Det vil fremover også være instruktører som igangsætter karaterelaterede aktiviteter for at styrke de sociale bånd på holdene.

Der vil være instruktørmøder en gang i kvartalet og inden sæsonstart, således at instruktørerne kan sparre og bruge hinanden i deres træning og undervisning.

Dalig ledelse varetages af cheftræneren.

9. Udfordringer i klubben

Antallet af elever er meget lavt vi har pt 17 puslinge, 10 juniorer, 7 voksne. Med øget og bedre markedsføring, burde det være muligt at øge disse tal.

I første omgang markedsføres der målrettet voksne. Hvor karatetræningen markedsføres som ”mig” tid, kom i form og stress af på en sjov og anderledes måde.

Varme, vi har stadig en udfordring, der arbejdes på om der skal købes to varmepumper til Dojoen. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Vindueskig: Flere forældre står udenfor og kigger ind af vinduerne under puslingetræning. Det forstyrrer både instruktør og puslinge ka’er. Mon det er muligt at streame til lokale hvor forældre kan sidde?

10. Eventuelt

Kan vi have fællestræning ca 4 gange årligt? Instruktørerne arbejder videre med dette.

Graduering/ arrangementer: forplejning gratis for graduister, andre skal betale for at give en ekstra indtægt til klubben. Det gør man også i andre foreninger.
Medlemmer skal hjælpe til, enten med kagebagning, klargøring eller lignende. Vi slider de få frivillige vi har op ellers.

Anette tager fat i Elisabeth op til næste arrangement vedr. ovenstående

Digital banner v. Ryomvej: Kan klubben købe plads her, der kan sælges videre? Lars mener ikke det er et problem, hvis klubben kan sælge det.

Puslingetræning: Der ønskes smidighedstræning på puslingehold, fra udøvers mor. For at der kan blive tid til dette skal træningstiden sættes op til 60 min.
Endvidere at det også er muligt at sniptræne torsdag og ikke kun mandag.
Instruktører og Sensei tager dette med til internt møde.

Tak for god ro og orden.