Fremmøde: bestyrelsen samt 11 udøver/forældre

Ordstyrer: Johnny Larsen

Referent: Anne Birgitte

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning
 2. Cheftrænerens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse – Herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Lars genopstiller
  2. Christian genopstiller
  3. Anne Birgitte er ikke på valg
  4. Nyt medlem for Betina som afgår
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  1. Elisabeth genopstiller
 8. Fremtidens Ryom karate
 9. Eventuelt

 

Ad. 1 + 2:

Det har været et år med forandring og udfordringer.

Johnny er nu tilknyttet Ryom karate 100 %, hvilket er et stort gode for klubben da han kan tildele klubben et teknisk løft.

Udfordringerne og følgerne vil blive gennemgået under punkt 8.

Der har været et medlemsfald i 2017.

Beretningen blev godkendt.

 

Ad. 3:

Omsætningen i klubben har været på omkring 160.000 kr. De 65.000 er kommet fra kontingenter. Vi har haft huslejeudgifter på ca. 110.000 og brugt ca 21.000 kr. på diverse udgifter (forbedring af varme forhold). Det betyder, at vi går ud af året med et overskud på 29.000.

Regnskab er godkendt af revisor.

 

Ad. 4:

Venter

 

Ad. 5:

Lars blev genvalgt

Christian blev genvalgt

Johnny blev valgt

Ivo blev valgt som suppleant

Bestyrelsen kontinuerer ved et bestyrelsesmøde i nærmeste fremtid.

 

Ad. 7:

Elisabeth blev genvalgt som revisor

 

Ad. 8:

Ryom karate står overfor nogle store forandringer. Ved sæsonstart efter sommeren 2018 starter klubben op i nye lokaler (det gamle Arke) i Mesballe.

De sidste par år har der været et faldende medlemstal, hvilket har givet et øget pres på vores økonomi grundet den høje husleje og høje varmeforbrug i nuværende lejemål.  På den baggrund har vi truffet beslutning om at flytte Dojo’en til Mesballe hvor vi vil få en væsentlig lavere husleje.  En lavere husleje vil gøre at vi ikke behøver at sætte kontingenter op på nuværende tidspunkt og at vi kan få det hele til at løbe rundt med nuværende medlemstal. Vi vil selvfølgelig altid gerne have nye medlemmer.

Vi har været meget glade for vores nuværende lokaler, og det er også med et vist vemod vi må sige farvel til vores nuværende lokaler, men glæder os til de nye muligheder i de nye lokaler. De nye lokaler skal vi selv sætte i stand, så der vil være brug for en masse hjælpende hænder. Der vil løbende komme opslag på vores Facebook side.

Der kommer også til at se andre forandringer i klubben.  Lars forlader os for en stund da USA kalder på ham. Det betyder, at han ikke være med til den daglig træning. Han forbliver selvfølgelig i klubben, og vil efter planen komme hjem 1 gang om måneden for at træne holdene.

Det har været bestyrelsens ønske at få Johnny ind i bestyrelsen for at styrke det faglige og tekniske træning. Disse opgaver er delt mellem Johnny og Christian.

Den daglige kontakt og spørgsmål, opkrævning af kontingenter og den øvrige økonomi vil blive varetaget af Anne Birgitte.

 

Ad. 9:

Hvordan løser vil opgaven med rengøringen?? Der blev drøftet forskellige løsninger. Bestyrelsen drøfter det og træffer en beslutning som vil være gældende fra sæsonstart i de nye lokaler.