8. Kyu – Hvid med gul snip

Teknikker

Junzuki
Gyakuzuki
Sonobazuki
Tate-Empi
Jordanuke
Gendanbarai
Hizageri
Kingeri
Maegeri
Maegeri chudan > kizamizuki jordan
Maegeri chudan > gyakuzuki chudan

Kata

  • Taikyoku Shodan
  • Kata Ichi

7. Kyu

Teknikker

Kette-Junzuki
Kette-Gyakuzuki
Uraken-Uchi, yoho & tate
Yoko-Enpi
Shuto-Uchi Uchimawashi
Sotouke
Uchiuke
Sukuiuke
Mawashigeri
Maegeri Jordan
Surikomi Maegeri Chudan > Gyakuzuki Chudan
Maegeri Chudan > Mawashigeri Chudan > Gyakuzuki Chudan

Kumite

6. Kyu

Teknikker

Junzuki Tsukomi
Gyakuzuki Tsukomi
Tettsui Uchi
Mawashi-Enpi
Shuto Uchi Sotomawashi
Shutouke
Otoshiuke
Moroteuke
Sokutoheri
Mawashigeri
Maegeri Chudan > Sokutogeri Gendan > Gyakuzuki Chudan
Surikomi Maegeri Chudan > Mawashigeri Chudan > Uraken Jordan

5. Kyu

Teknikker

Kette junzuki tsukomi
Kette gyakuzuki tsukomi
Heito-uchi
Mae-enpi
Shuto-uchi tatemawashi
Kakeuke
Hijiuke
Tate shuto-uke
Ushirogeri gendan
Sokutogeri chudan
Sokutogeri chudan > Ushirogeri gendan > Gyakuzuki chudan
Surikomi mawashigeri jordan > Ushirogeri gendan > Uraken jordan

4. Kyu

Teknikker

Tobikomizuki
Shoteizuki/uchi
Ushiro-enpi
Shuto-zuki, tate
Haishu-uke, jordan
Kakiwake-uke
Tenohira-uke
Ushirogeri chudan
Urakakegeri jordan
Kizamizuki jordan > Maegeri chudan > Mawashigeri chudan > Gyakuzuki chudan
Surikomi sokuti chodan > Ushirogeri chudan > Uraken jordan

3. Kyu

Teknikker

Tobikomi-nagashizuki
Awasezuki
Otoshi-enpi
Hiraken, tate/hira
Sasaeuke
Jujiuke
Osaeuke, haishu/tenohira
Ushiromawashigeri
Gyaku-mawashigeri jordan
Maegeri chudan > Nagashizuki jordan > Gyakuzuki chudan > Mawashigeri jordan
Surikomi sokuto shudan > Ushirogeri chudan > Uraken jordan > Gyakuzuki chudan

2. Kyu

Teknikker

Kihon Ido Tsukiwaza
Kagizuki
Heikozuki
Ushiromawashienpi
Shoteiukee
Mawashiuke
Kokenuke
Tobimaegeri
Nidangeri
Tobikomizuki jordan > Gyakuzuki chudan > Maegeri chudan > Sokuto chudan > Uraken jordan
Tobikomizuki jordan > Maegeri chudan > Sokuto chudan > Ushiromawashigeri jordan > Gyakuzuki chudan

1. Kyu

Teknikker

Kihon Ido Tsukiwaza
Hasamiuchi
Mawashiuchi
Hasamizuki
Ashibokakeuke
Ashisokomawashiuke
Sokutoosaeuke
Tobimawashigeri
Tobisokutogeri
Tobikomizuki jordan > Gyakuzuki chudan > Mawashigeri jordan > Ushiromawashigeri jordan > Gyakuzuki chudan
Tobikomizuki jordan > Maegeri chudan > Nagashizuki jordan > Mawashigeri jordan > Ushirogeri chudan > Uraken jordan

1. Dan

Teknikker

Kihon Ido Tsukiwaza
Junzuki jordan + Renzuki chudan > Maegeri chudan > Mawashigeri jordan > Ushirogeri jordan > Gyakuzuki chudan
Kizamizuki jordan + Renzuki chudan > Surikomi Maegeri chudan > Mawashigeri jordan > Ushirogeri chudan > Uraken jordan
Hunzuki jordan + Renzuki chudan > Maegeri chudan > Nagashizuki jordan > Gyakuzuki chudan > Mawashigeri jordan