Vedtægter

Vedtægter for foreningen Ryomkarate

§1 Navn & Hjemsted

Foreningens navn er Ryomkarate.
Foreningen har hjemsted i Syddjurs Kommune.

§2 Foreningens formål

Foreningens formål er af fremme udbredelsen af læren (teknik og filosofi) om kampkunst, samt medvirke til en bedre kropsbevidsthed og opbygning af kroppens funktioner.
Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

§3 Medlemmer

Alle med interesse for de i § 2 nævnte formål, kan søge medlemskab. Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre eller værge. Bestyrelsen kan til enhver tid nægte et medlems optagelse i foreningen, hvis det strider imod foreningens formål og virke.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dags varsel. Forudbetalt kontingent for påbegyndt periode bliver ikke refunderet ved udmelding.

§4 Kontingent

Kontingent for medlemmerne fastsættes på foreningens generalforsamling og har virkning fra førstkommende kontingentperiode.

Kontingent opkræves jf.: http://ryomkarate.dk/index.php/klubben/priser

Ved indmeldelse skal medlemmet selv registrere sig ved at udfylde foreningens tilmeldingsformular, som findes på www.ryomkarate.dk

Ved kontingentrestancer og anden gæld til klubben, slettes medlemskabet, efter passende rykkerprocedure er fulgt, jf. foreningens handelsbetingelser.

§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som gældende vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning skal afholdes skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juli måned. Der indkaldes til generalforsamling via foreningens hjemmeside, via Facebook og via opslag i foreningens lokaler, med mindst tre ugers varsel.

Stk. 2. Forslag der ønskes forelagt generalforsamling til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde seneste 14 dage før generalforsamling afholdelse og skal publiceres til medlemmerne jf. ovenstående. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt et flertal af stemmeberettigede medlemmer ønsker det eller det ønskes af chefinstruktøren. Indkaldelse og tidsfrister som ved ordinær generalforsamling, dog senest 3 uger efter anmodningen er modtaget.

Stk. 3 Alle myndige medlemmer over 16 år har stemmeret til ordinær og/eller ekstraordinær generalforsamling. Alle umyndige medlemmer (puslinge- og juniormedlemmer under 16 år) har stemmeret via forælder eller værge. Hvert medlem har én stemme. Medlemmer, der er afskåret fra at være til stede på generalforsamlingen, kan stemme ved skriftlig fuldmagt på generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent

  • Bestyrelsens beretning for det forgangne år
  • Cheftrænerens beretning for det forgangne år
  • Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  • Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
  • Behandling af evt. indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af bestyrelsessuppleanter
  • Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingen er ikke beslutningsdygtig under punktet eventuelt.

§6 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen har således fuldmagt til at optage lån i klubbens navn. Denne på en lovlig måde vedtagne forhandling, forpligter foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsen består af formand, kasserer og almindeligt medlem. De tre bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på to år. I lige år vælges 2 medlemmer, i ulige år vælges 1 medlem. Genvalg er mulig. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer samt andre med relation til klubben.

Stk. 3. Suppleanter vælges for en periode på 1 år. Bestyrelsen kan vælge at invitere suppleanter med til bestyrelsesmøder. Suppleanter har taleret men ikke stemmeret i bestyrelsen.
Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i utide, supplerer bestyrelsen sig med suppleanter.

Stk. 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger klubbens chefinstruktør.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og bestemmer selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, og i dennes fravær næstformandens.

Stk. 5. Bestyrelsesmøde afholdes mindst fire gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen nedsætter og nedlægger udvalg og arbejdsgrupper efter behov.

 

 

§7 Instruktørerne

Instruktører besidder et tillidshverv i foreningen, og dette fordrer en til alle tider ordentlig og respektfuld optræden, både internt i foreningen samt eksternt. Varetages dette ikke til bestyrelsens og chefinstruktørens fulde tilfredshed, vil pågældendes egnethed til den respektive post blive revurderet. Undervisningens rammer fastsættes af chefinstruktøren.

Stk. 2. En instruktør kan, såfremt han/hun finder det nødvendigt, til enhver tid bortvise en elev fra træningen. Foreningens chefinstruktør kan, til enhver tid bortvise et medlem, hvis adfærd kan give klubben et dårligt omdømme, samt medlemmer, der ikke efterkommer instruktørens anvisninger, henstillinger eller ikke lever op til den ønskede karateetikette. Eksklusion skal altid begrundes og fremsendes skriftligt til medlemmet.

Stk. 3. Bortviste har indsigelsesret. Indsigelse skal ske skriftligt til formanden senest 8 dage efter bortvisningen, og pågældende medlem kan kræve bortvisningen behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen har pligt til skriftligt at informere medlemmet om sin stilling/beslutning senest 14 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse. Såfremt bestyrelsen fastholder bortvisningen, kan det pågældende medlem kræve bortvisningen behandlet på førstkommende ordinære/ekstraordinære generalforsamling.

§8 Budget, ansøgning, regnskab & revision

Bestyrelsen udarbejder hvert år hhv. et regnskab over det forgangne år og et budget over det kommende år, til godkendelse på Generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Regnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Stk. 3. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med vedlagt regnskabsinstruks for foreninger, der modtager tilskud for under x kr, (se kommunens bestemmelser)
Syddjurs kommune foretager stikprøvekontrol.
Ved samlede tilskud på x kr. (se kommunens bestemmelser) eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

§9 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med ét andet bestyrelsesmedlem.

§10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Syddjurs kommunes fritids- og kulturforvaltning for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§11 Ophør

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. I tilfælde af ophør skal klubbens likvide og passive midler realiseres, og evt. overskud overføres til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område i Syddjurs Kommune.